673 personer ble hardt skadd på norske veier i 2010, og 210 personer mistet livet, viser foreløpige tall. I desember omkom 14 personer.

Vi må tilbake til 1955, da antall omkomne var 213, for å finne registrerte årlige tall for trafikkdrepte på et tilsvarende nivå. Til sammenlikning var det om lag 280 000 motorkjøretøyer på veiene i 1955, mot om lag 3,5 millioner i 2010. Ifølge de endelige tallene for 2009 ble 751 hardt skadd i trafikken, mens 212 personer omkom.

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra et år til et annet. Ved å sammenlikne utviklingen over en tiårsperiode, er det mulig å gi et inntrykk av de langsiktige trendene. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 250 omkomne og 926 hardt skadd i trafikken, sammenliknet altså med henholdsvis 210 omkomne og 673 hardt skadde i 2010.

Personer drept. Januar-desember. 2001-2010

Møteulykkene tar fortsatt flest liv

I 2010 omkom 87 personer i møteulykker. Dette tilsvarte 41 prosent av alle som omkom i trafikken. 67 personer mistet livet i utforkjøringsulykker, en andel av alle på 32 prosent. Nesten tre firedeler av alle som omkom i trafikken i 2010, omkom altså enten i en møteulykke eller utforkjøringsulykke. Andelen som omkommer i møteulykker har vært uendret de siste årene, og gjennomsnittsandelen for femårsperioden 2006-2010 var også på 41 prosent.

219 personer ble hardt skadd i møteulykker i 2010, mens 233 ble hardt skadd i utforkjøringsulykker. Dette tilsvarer en andel på henholdsvis 33 og 35 prosent av alle hardt skadde. De tilsvarende tallene for 2009 var 246 hardt skadd i møteulykker og 222 hardt skadd i utforkjøringsulykker.

Over halvparten av de drepte var bilførere

Den foreløpige ulykkesstatistikken for 2010 viser at 113 bilførere mistet livet, mens 286 ble hardt skadd. De tilsvarende tallene for 2009 viste at 98 bilførere omkom, mens 305 ble hardt skadd. Av de øvrige omkomne i trafikken i 2010 var 39 bilpassasjerer, 26 var motorsyklister, 5 var syklister, 21 var fotgjengere, mens 6 var i andre trafikantgrupper.

Av de 113 bilførerne som mistet livet i 2010 var hele 96 menn. Av de 286 som ble hardt skadd var 205 menn.

Personer hardt skadd. Januar-desember. 2001-2010

Få barn ble trafikkdrept i 2010

5 barn under 16 år mistet livet i trafikken i 2010, mens 39 ble hardt skadd. I 2009 viste de tilsvarende foreløpige tallene 8 omkomne og 58 hardt skadde i denne aldersgruppen.

49 ungdommer i alderen 16-24 år omkom i trafikken i 2010. 176 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for 5-årsperioden 2006-2010 var 54 omkomne i denne aldersgruppen. Av de omkomne var 36 menn, mens 130 menn ble hardt skadd. Dette tilsvarer en andel menn på 73 prosent både for drepte og hardt skadde.

Flest omkomne i Hordaland

De foreløpige tallene viser at 22 personer omkom i veitrafikkulykker i Hordaland i 2010. 21 personer omkom i Nordland og 18 i Akershus.

Mange omkomne fotgjengere i desember

I desember 2010 omkom 6 fotgjengere i trafikken mot 1 i 2009. Av de andre omkomne i desember var 7 bilførere og 1 bilpassasjer.

Den foreløpige oversikten for desember viser at politiet registrerte 486 ulykker med personskade på norske veier. 14 personer omkom og 44 ble hardt skadd i disse ulykkene. Tilsvarende foreløpige tall for desember 2009 var 17 omkomne og 55 hardt skadde. Tallet på hardt skadd ble senere justert til 63.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Foreløpige tall viser at om lag 22 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i 2010, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Kilde: http://www.ssb.no/vtu/

 

NRR presenterer nye nasjonale retningslinjer for resuscitering.

Den nye internasjonale Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation ble publisert samtidig 18. oktober 2010 i tidsskriftene ”Resuscitation” (Europa) og ”Circulation” (USA).

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har i samråd med ledende akuttmedisinske miljøer på universitetssykehusene gått gjennom anbefalingene og legger her fram de reviderte norske retningslinjene for både basal og avansert hjerte-lungeredning både for barn og for voksne.

Der er fortsatt noen forskjeller mellom de norske retningslinjene og ERCs Guidelines, spesielt i AHLR. Ulikhetene framgår av de enkelte kapitlene i de norske retningslinjene, og utdypes ytterligere i vedlegget ”Hvorfor er AHLR-algoritmen i Norge annerledes”.

NRR og Norsk Førstehjelpsråd anbefaler at de nye norske retningslinjene implementeres fra 1.januar 2011 og framover, selv om det vil ta noe mer tid å revidere alle aktuelle læreprogrammer og algoritmeplakater.

Det planlegges ikke noen sentral opplæringsprosess fra NRR sin side fordi endringene fra de gjeldende retningslinjer ikke er så store. Fagansvarlig personell i helsevesenet og personell med ansvar for opplæring, kursorganisasjoner o.l. bør kunne tilegne seg endringene ved å gå nøye gjennom stoffet som nå foreligger fra NRR, og kan så implementere de nye retningslinjene i egne organisasjoner og tjenester etter hvert som utøvende personell oppdateres faglig.

Mange av anbefalingene fra 2005 gjelder fortsatt, enten fordi det ikke foreliger ny forskning eller fordi ny forskning har styrket tidligere funn og konklusjoner. Endringene er derfor langt mindre omfattende enn ved guidelinesrevisjonen i 2005/2006.

De nye norske retningslinjene  for barneresuscitering og nyfødtresuscitering forventes dessverre ikke ferdige før utpå nyåret, og de vil da også publiseres på nrr.org.

Kristian Lexow, overlege
Leder, Norsk Resuscitasjonsråd

Artikkel fra: www.nrr.org

Her finner du også de nye retningslinjene.

Lær førstehjelp, REDD LIV!

 

Lær førstehjelp, REDD LIV!

Førstehjelp vil si den første hjelpen man gir til skadd eller syk. Den er ofte livreddende og nødvendig, spesielt ved hjertestans!

Når alvorlig sykdom eller skade oppstår er man avhengi av å gjøre noe. Med kurs i førstehjelp har man en større forutsetning for gi god, livreddende førstehjelp.

1Aid Norge tilbyr bedrifter, organisasjner og privatpersoner førstehjelpsundervisning til meget konkuransedyktige priser og instruktørene som underviser er godt kvalifiserte, og jobber med akuttmedisin til daglig.

Kursene vi tilbyr vises på høyre side. Er det behov for andre type kurs er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Pris ved forespørsel.